केदारकुंड व केदारेश्वर

Kedarkkund and Kedareshwar

2 of Patnadevi temple I see that in the dense trunk of the tree, there is a lot of water in the rain during the rainy season. The place where the water flows through is the joy of seeing the water in Kedarankunda and it is very interesting. From here onwards, there is an ancient temple of Kedareshwar at some distance. This temple was destroyed before. A sadhus named Madrasi Baba made the temple free by releasing it. Nearly a water trunk and it is a natural destructive step. There is an idol of Lord Ganesh in this place. Ganapati is called Ganapati. In this place, Madrasi baba settled for peace. This place is a great place for peace.

  

केदारकुंड व केदारेश्वर

पाटणादेवी मंदिराजवळून २ के. मी.अंतरावर घनदाट झाडीमध्ये पायवाटेने चालत गेल्यावर बर्याच उंचावरुन पाणी पडत असल्याचे दॄश्य पावसाळ्यात दिसते. ज्या ठिकाणी हे पडलेले पाणी साचते तीच जागा म्हणजे केदारकुंड पाणी पडतेवेळी चे दृश्य मनाला आनंद देणारे व अल्हादकारक असते. येथूनच पुढे काही अंतरावर केदारेश्वराचे प्राचीन मंदिर आहे. हे मंदिर पुर्वी बुजले गेले होते. मद्रासी बाबा नावाच्या साधुने ते मंदिर माती काढुन मोकळे केले. जवळच पाण्याचे एक कुंड असुन त्यास नॆसर्गिक अश्या पायर्या आहेत. त्या ठिकाणी गणपतीची एक मुर्ती आहे ह्या गणापतीस उभा गणपती असे संबोधले जाते. ह्याच ठिकाणी मद्रासी बाबांनी मनःशांतीसाठी वसती केली. असे हे ठिकाण मनःशांतीसाठी उत्तम आहे.