न्यासा बद्दल

अध्यक्ष-श्री. बालकृष्ण पदमाकर जोशी मो.९९६०४२३०२९
( * ट्रस्टचे विविध उपक्रम * )

  

President-Mr. Balkrishna Padamakar Joshi MO.99 6042302 9
(* Trust’s various activities *)