शॄंगार चावडी

Shrungar Chavdi
This is a Hindu religious cave, and the first study bourgeois has determined its time in the 11th century. The lane has two parts, one veranda and the other inside the room. The inner pavilion is 9 feet wide and 7 feet long. There are no sculptures in it. The door is 8-foot tall and has three doors. There is a sculpture of a woman standing at the bottom of the Doorstalk. The second part of the carriage is Vrinda, 7 feet wide, 10 feet long. There are also some classical sculptures carved in it.

  

शॄंगार चावडी
ही एक हिंदु धर्मीय लेणी असून प्रथम अभ्यास करणार्या बोर्जेस यांनी तिचा काळ ११ व्या शतकातील ठरविला आहे. लेण्यास दोन भाग असून एक व्हरांडा व दुसरी आतील खोली. आतील मंडप ९ फुट रुंद व ७फुट लांब आहे. त्यात कोणतेच शिल्प नाही. दरवाजा ८फुट उंच त्याला तिन द्वारशाखा आहेत. द्वारशाखेच्या खालच्या बाजूस उभ्या असलेल्या स्त्रीचे शिल्प आहे. लेण्याचा दुसरा भाग म्हणजे व्हरांडा हा ७ फुट रुंद १० फुट लांब असा आहे. यामध्ये कही शृंगारीक शिल्पे कोरलेली आहेत.